↑ Powrót do Udostępnianie

Regulamin wypożyczalni

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STARACHOWICACH

§1

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien :a) okazać dowód osobisty, b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
 6. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.

§2

 1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach :a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem (kaucja zryczałtowana w wysokości 20 zł)b) przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek (w kwocie równej co najmniej aktualnej wartości książki)
 2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucje rezygnując z korzystania z biblioteki, winien poinformować o tym bibliotekę co najmniej na trzy dni przed terminem wycofania.
 3. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni, nieodebrana kaucja jest wpłacona na dochody biblioteki.

§3

 1. Wypożyczać można jedynie 3 woluminy.
 2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 4. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3, jeżeli
  stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 5. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 6. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się tylko na miejscu.
 7. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą tych czytelników.

§4

 1. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

 

§5

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia powinien zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania lub zniszczenia książki ustala kierownik wypożyczalni
  (do 10-krotnej wartości przy książkach szczególnie rzadkich i cennych).

§6

 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w &3 ust. 2 i 4 biblioteka pobiera opłaty w kwocie 1 zł od woluminu za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu. Za upomnienie (pisemne bądź telefoniczne) biblioteka pobiera 2 zł.
 2. Czytelnik, do którego biblioteka wysyła upomnienia (w każdej formie) w sprawie zwrotu książek pokrywa ich koszty.
 3. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§7

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków.

§8

Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a nawet na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik biblioteki.

Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach.

 

zatwierdzono dnia 21.10.2009 r.

 

dyrektor MBP mgr Anna Gębska